Čo kontrolujeme pri predávanej nehnuteľnosti?

Pred predajom nehnuteľnosti sa oplatí podrobiť byt či dom technickej kontrole. Pri predaji nehnuteľnosti si budete istý, že peniaze nebudete vraciať.

Kontaktný formulár
  • Čo skontrolujeme
    v rámci služby

  • Podrobíme kontrole celú nehnuteľnosť. Pri bytoch prehľadáme aj spoločné priestory, suterény, fasády…

  • Zistíme kvalitu stavebných konštrukcií, preveríme funkčnosť technického vybavenia a zhrnieme chyby a poruchy.

  • Špecialista vyhodnotí všetky dáta z prieskumu. Potom vystavíme súhrnný protokol Pre-inšpekcia.

Ideme na istotu a vieme čo odhaliť.

Pri pasportizácií nehnuteľnosti sa zameriame hlavne na tieto okruhy:

Statika – Trhliny, poruchy, stav nosných konštrukcií.

Suterény – Vlhké omietky, plesne, vetranie.

Okná – Vek a funkcie, netesnosti, poškodené parapety, kondenzácie.

Omietky – Trhliny a ich príčiny, zamaskované vlhkostné mapy.

Podlahy – Súčasný stav a reálna možnosť rekonštrukcie, plošná výmera.

Kanalizácia –Vek a stav stúpačiek aj pripájacích potrubí.

Voda – História zmien, materiály, tlak.

Vykurovanie – zdroj vykurovania, jeho vek a funkčnosť, náklady na vykurovanie, stav rozvodov tepla.

Elektroinštalácia – Vek, stav a materiál rozvodov, rozvádzačov a ističov. Stav slaboprúdových inštalácií.

Strecha – Prístup, súčasné opravy, kvalita krovu, pri sadrokartónových záklopoch sledujeme trhliny a prejavy pretrhnutých parostrešných izolácií a zatekanie.

Požiarna bezpečnosť –Odstupové vzdialenosti, požiarne úseky, úniky z budov.

Prístroje

Štandarne používame laserové meradlá, sklonomery, bezkontaktné teplomery, vlhkomery a merače prietokov vzduchu.

V určitých prípadoch odporúčame použitie termokamery, ktotá odhalí chýbajúce tepelné izolácie a nadmerné úniky tepla. Ďalšími rozšírenými službami sú akustické meraniamerania tesnosti fasád a ďalšie.

Podklady

Odporúčame ešte pred stretnutím pripraviť si protokoly o revízii zariadení a projektovú dokumentáciu, pokiaľ existuje. Týka sa to elektroinštalácie, plynu, kotla, komína, hromozdovu, tlakovej skúšky vody, revízie kanalizácie a ďaľších revízií.