Čo kontrolujeme u novostavieb?

Pred nákupom nehnuteľnosti sa oplatí podrobiť byt či dom technickej kontrole. Po nákupe nehnuteľnosti už problémy riešite za svoje peniaze.

Kontaktný formulár
  • Čo skontrolujeme
    v rámci služby

  • Podrobíme kontrole celú nehnuteľnosť. Pri byte ale skontrolujeme aj spoločné priestory, suterény, fasády…

  • Zistíme kvalitu stavebných konštruckcií, preveríme funkčnosť inštalovaného vybavenia a zapíšeme chyby a poruchy.

  • Špecialisti vyhodnotia všetky dáta z prieskumu, nacenia sanáciu porúch. Potom vydáme zhrňujúcu pasportizáciu nehnuteľnosti.

Ideme naisto a vieme čo odhaliť.

Pri pasportizácií nehnuteľnosti sa zameriame najmä na tieto okruhy:

Statika – trhliny, poruchy, stav nosných konštrukcií, stabilita

Suterény – hydroizolácie, tepelné izolácie, kvalita stavebných prác

Okná – funkcie, netesnosti, poškodené parapety, riziká kondenzácie

Omietky – rovinnosti, akosť povrchov, odhalíme nekvalitné technológie

Podlahy – rovinnosti pre pokládku nášlapnej vrstvy, akustické izolácie, dilatácie

Vodovod a kanalizácia – kvalita prevedenia rozvodných a pripojovacích potrubí

Vykurovanie – zdroj vykurovania a jeho funkcie, náklady na vykurovanie, stav rozvodov tepla

Elektroinštalácie – revízie, čistoty krabíc, kvalita montáže, stav slaboprúdových inštalácií.

Strecha – prístup, remeslné prevedenie, riziká tepelných únikov, ošetrenie krovov, stav záklopov parotesných izolácií

Prístroje

Štandardne používame laserové meradlá, sklonomery, bezkontaktné teplomery, vlhkomery a merače prietokov vzduchu.

V určitých prípadoch odporúčame použitie termokameru, ktorá odhalí chýbajúce tepelné izolácie a nadmerné úniky tepla. Ďalšími rozšírenými službami sú akustické meraniamerania tesnosti fasád a ďalšie (napr. rozbor prítomnosti alergénov).

Podklady

Odporúčame ešte pred stretnutím získať od predajcu protokoly o revízii zariadení a projektovú dokumentáciu. Týka sa to elektroinštalácie, plynu, kotla, komína, hromozvodu, tlakovej skúšky vody a ďaľších revízií.