Čo kontrolujeme pri staršej nehnuteľnosti?

Pred nákupom nehnuteľnosti sa oplatí podrobiť byt či dom technickej kontrole. Po nákupe nehnuteľnosti už problémy často riešite za svoje peniaze.

Kontaktný formulár
  • Čo skontrolujeme
    v rámci služby

  • Podrobíme kontrole celú nehnuteľnosť. Pri bytoch ale prehľadáme aj spoločné priestory, suterény, fasády...

  • Zistíme kvalitu stavebných konštrukcií, preveríme funkčnosť inštalovaného vybavenia a zapíšeme chyby a poruchy.

  • Špecialisti vyhodnotia všetky dáta z prieskumu, nacenia sanáciu porúch. Potom vydáme zhrňujúcu pasportizáciu nehnuteľnosti.

Ideme naisto a vieme čo odhaliť.

Pri pasportizácií nehnuteľnosti sa zameriame hlavne na tieto okruhy:

Statika – trhliny, poruchy, stav nosných konštrukcií, stabilita.

Suterény – vlhké omietky, začínajúca vlhkosť, plesne, vetranie.

Okná – vek a funkcie, netesnoti, poškodené parapety, kondenzácie.

Omietky – trhliny a ich príčiny, príčiny vlhkostných máp.

Podlahy – súčasný stav a reálna možnosť rekonštrukcie, plošné výmery.

Kanalizácia – vek a stav stúpačiek i pripojovacích potrubí.

Voda – história zmien, materiály, tlak.

Vykurovanie – zdroj vykurovania, jeho vek, funkčnosť, náklady na nové vykurovanie, stav rozvodov tepla.

Elektroinštalácie – vek, stav, materiál rozvodov, rozvádzačov a ističov. Dostatočná kapacita výkonu pre Vaše prepokladané vybavenie, stav slaboprúdových inštalácií.

Strecha – prístup, súčasné opravy, kvalita krovu, pri sadrokartónových záklopov sledujeme trhliny a prejavy roztrhaných parostrešných izolácií a zatekanie.

Požiarna bezpečnosť – odstupové vzdialenosti, požiarne úseky, úniky z budov.

Prístroje

Štandarne používame laserové meradlá, sklonomery, bezkontaktné teplomery, vlhkomery a merače prietokov vzduchu.

V určitých prípadoch odporúčame použitie termokamery, ktotá odhalí chýbajúce tepelné izolácie a nadmerné úniky tepla. Ďalšími rozšírenými službami sú akustické meraniamerania tesnosti fasád a ďalšie.

Podklady

Odporúčame ešte pred stretnutím pripraviť si protokoly o revízii zariadení a projektovú dokumentáciu, pokiaľ existuje. Týka sa to elektroinštalácie, plynu, kotla, komína, hromozdovu, tlakovej skúšky vody, revízie kanalizácie a ďaľších revízií.